ព័ត៌មាន
ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយទូផ្ទះបាយ YALIG នៅខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 Apr 14, 2023

សម្រាប់អតិថិជនចាស់ទាំងអស់ដែលនឹងទិញទូផ្ទះបាយពី YALIG ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែឧសភា ដល់ថ្ងៃទី 31 ខែឧសភា ឆ្នាំ 2023 យើងនឹងផ្តល់ការបញ្ចុះតម្លៃ 6% លើមូលដ្ឋាននៃសម្រង់ដើម។

 

សូមទំនាក់ទំនងមកយើងខ្ញុំដោយមិនគិតថ្លៃ ប្រសិនបើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានការរចនា និងធ្វើការកម្ម៉ង់!

 

ទុកសារ

ទុកសារ
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរ សូមទុកសារមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន!

ផ្ទះ

ផលិតផល

skype

whatsapp