គណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រា
តម្រង(1)
គណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្រា
  • YALIG'S Wine Cabinet គឺជាគ្រឿងសង្ហារិមបែបគ្រឿងសង្ហារឹម ដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងជាមួយនឹងមុខងារដូចគ្នាជាច្រើនដូចជា Wine Cellar។ ការប្រើប្រាស់ពេញលេញនៃការផ្ទុក និងការបង្ហាញស្រា។

សរុប 1 ទំព័រ

ទុកសារ

ទុកសារ
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរ សូមទុកសារមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន!

ផ្ទះ

ផលិតផល

skype

whatsapp