សម្រង់រហ័ស

សម្រង់រហ័ស

សម្រង់ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈនឹងត្រូវបានដាក់ស្នើដោយផ្អែកលើរចនាប័ទ្មផលិតផលដែលអតិថិជនចូលចិត្តក្នុងរយៈពេល 30 នាទី។ អតិថិជនអាចទទួលបានគំនិតរដុបអំពីថវិការបស់ពួកគេ។


គំរូសម្រង់របស់យើងមានដូចខាងក្រោម៖


សម្រង់ (សន្លឹកគម្រប) សម្រង់ (សន្លឹកលម្អិត)

ទុកសារ

ទុកសារ
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរ សូមទុកសារមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន!

ផ្ទះ

ផលិតផល

skype

whatsapp