ជំហាន 4 ដើម្បីចាប់ផ្តើម ហ្រ្វង់ស៊ីស យ៉ាលីក គីឆេន
 • ថ្ងៃទី០១
  ថ្ងៃទី០១
  1. ធ្វើការសាកសួរ 2. ធ្វើការវាយតម្លៃគុណវុឌ្ឍិ (ភាគីទាំងពីរ) 3. ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា និងបង់ប្រាក់កក់
 • ថ្ងៃទី០២
  ថ្ងៃទី០២
  1. ធ្វើការសាកសួរ 2. ធ្វើការវាយតម្លៃគុណវុឌ្ឍិ (ភាគីទាំងពីរ) 3. ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា និងបង់ប្រាក់កក់
 • ថ្ងៃទី០៣
  ថ្ងៃទី០៣
  1. ធ្វើការសាកសួរ 2. ធ្វើការវាយតម្លៃគុណវុឌ្ឍិ (ភាគីទាំងពីរ) 3. ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា និងបង់ប្រាក់កក់
 • ថ្ងៃទី០៤
  ថ្ងៃទី០៤
  1. ធ្វើការសាកសួរ 2. ធ្វើការវាយតម្លៃគុណវុឌ្ឍិ (ភាគីទាំងពីរ) 3. ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យា និងបង់ប្រាក់កក់

សរុប 1 ទំព័រ

ទុកសារ

ទុកសារ
ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរ ឬសំណូមពរ សូមទុកសារមកយើងខ្ញុំ យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន!

ផ្ទះ

ផលិតផល

skype

whatsapp